Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Millennials Webshop kft.

Tartalomjegyzék
TeddVedd.hu ÁSZF ............................................................................................................................................ 2
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: .......................................................................................................................... 2
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: ............................................................................................................... 2
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS ...................................................................................................................... 3
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE .......................................................... 3
5. RENDELÉS MENETE .................................................................................................................................. 3
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS ..................................................................... 5
7. ELÁLLÁS JOGA .......................................................................................................................................... 5
8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG ...................................................................................................................... 7
9 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ
FELHASZNÁLÓK ESETÉN) ........................................................................................................................... 9
10.VEGYES RENDELKEZÉSEK ................................................................................................................... 10
11.PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) .............. 10
12. SZERZŐI JOGOK ..................................................................................................................................... 14
13. ADATVÉDELEM ...................................................................................................................................... 14
Elállási nyilatkozat minta ................................................................................................................................ 14
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
1

Millennials Webshop kft.
TeddVedd.hu ÁSZF

TeddVedd.hu
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.teddvedd.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.teddvedd.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor
kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.teddvedd.hu/aszf
Definíciók:
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi,
Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Millennials Webshop kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az
árú átadás-átvételének helye): 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: info@teddvedd.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01-09-348885
A szolgáltató adószáma: 27090970-2-41.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Fõvárosi Törvényszék
Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36 70 4262644
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Unas Online Kft. , Sopron, Kőszegi út 14, 9400, (06 99) 200 200
unas@unas.hu
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó,
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
2
tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.
2.2. A jelen ÁSZF napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a
Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak,
valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató
kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az
oldalon)
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak
forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz,
az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra.
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak
pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a
nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron
visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói
joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban
minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98.
§ ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett
ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a
felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből
jogok és kötelezettségek fakadnának.
5. RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a
vásárlást.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
3
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a
„kosár” ikonra kattintva.
5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a terméket és a kosárba helyezi. A
kosár tartalmát a felhasználó bármikor ellenőrizhet a "kosár" ikonra kattintva. Ha a vásárlást folytatni szeretné, akkor a
"vissza" gomb megnyomásával tud visszatérni a termékkatalógushoz. Ha nem szeretne további terméket vásárolni,
ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség
módosításához a "módosít" ikon megnyomásával van lehetőség. A kosár tartalmának véglegesítése a "megrendelés"
kattintásával történik.
5.5. Felhasználó kiválasztja a számlázási- és szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a
következők:
5.5.1. Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a
Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek)
átvételekor. Ebben az esetben van egy fizetési kezelési költség, ami 290 Ft.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon
belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a
termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató
által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
5.5.2. Szállítási módok és költségek:
Házhozszállítás, csomagpontra szállítás vagy személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén.
Személyes átvétel esetén a termék vételárán felül semmilyen költség nem kerül felszámításra. Felhívjuk a felhasználók
fiigyelmét, hogy személyes átvétel esetén helyszíni fizetésre nincs mód, a felhasználó kizárólag online bankkártyával vagy
előre utalással tud fizetni. A személyes átvétel időpontjával kapcsolatban a Szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.
A szállítási költség 20.000 Ft alatt 1.290 Ft, 20.000 Ft megrendelés felett ingyenes.
5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a
korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A
számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi a felhasználónak a vásárláskor megadott e-mail címre. Ha tartozik a
termékhez jótállási jegy, akkkor a csomag tartalmazza a szállítólevéllel együtt. Felhasználó köteles a csomagot
kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”tovább” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte
azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben
jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az
előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának
megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a
mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát,
majd megnyomja a „módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor
az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok
javítására/törlésére.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
4
5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás
Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az
Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az
szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt
követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy
mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-8 munkanap belül.
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár
megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély
akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a
fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF
szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem
teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott
teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék
nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul visszatéríteni.
7. ELÁLLÁS JOGA
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt
terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal
meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap
lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap.
7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy
az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
5
7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja
elállási jogát.
7.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak.
7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a
piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a
szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót
sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha
az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,
étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
*|default||elallasi-extra|*
7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok
értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk,
kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés
Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
Szolgáltató címen leadni.
7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e
költség viselését.
7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által
felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
6
7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó
bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.
7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek
valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban
történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a
telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.
7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt
érhető el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor
7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körében jár el.
7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató
elérhetőségein jelezni.
7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta
előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon
belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén
az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a
14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az
elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató
által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára
szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
Hibás teljesítés
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a
jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
7
Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében jár el.
Kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,
ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás
adott okot.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig
érvényesíthető).
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak
minősül)?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
8
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás (Új termékek esetén)
8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.
8.13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe
véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a
jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont
fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes
elhasználódásból/avulásból származó károkért.
8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély
átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból,
illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
9 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
9
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó
hátrányára nem térhet el.
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóság kérésére bemutatni.
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
10.VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért
teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó
részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely
lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott
feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal
más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató
viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján
a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti
bíróság kizárólagosan illetékes.
10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános
hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési
műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési
helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión
belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján
történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
11.PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ
FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége
mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével
kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
10
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági
ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a
Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
11
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
12
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető
testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az
eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele
egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után
nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a
válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a
fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
13
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
12. SZERZŐI JOGOK
12.1. Miután a https://www.teddvedd.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.teddvedd.hu
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
12.2. A https://www.teddvedd.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás
esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett
másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
12.4. Tilos a https://www.teddvedd.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a
felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a https://www.teddvedd.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
12.5. A https://www.teddvedd.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a
Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti
meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató
közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
13. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.teddvedd.hu/adatvedelem
Budapest,
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Millennials Webshop kft., 1043 Budapest, Temesvári
utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5.
, info@teddvedd.hu, +36 70 4262644
Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:
Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
14
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
Dátum:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Verzió: 2. · Elfogadás dátuma: 2020.02.14 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
15

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

Tartalomjegyzék
TeddVedd.hu Adatvédelmi szabályzat .............................................................................................................. 2
Bevezetés ........................................................................................................................................................... 2
Az adatkezelő és elérhetőségei ........................................................................................................................... 2
Fogalom meghatározások .................................................................................................................................. 2
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek ................................................................................................. 3
Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés ............................................ 3
Kapcsolatfelvétel ............................................................................................................................................... 5
Hírlevél, DM tevékenység .................................................................................................................................. 6
Árukereső .......................................................................................................................................................... 8
Cookie-k (sütik) kezelése ................................................................................................................................... 8
Google Ads konverziókövetés használata ........................................................................................................... 9
A Google Analytics alkalmazása ........................................................................................................................ 9
Facebook pixel ................................................................................................................................................... 9
Az igénybe vett adatfeldolgozók és címzettek .................................................................................................. 10
Panaszkezelés .................................................................................................................................................. 11
Közösségi oldalak ............................................................................................................................................ 12
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések ....................................................................................................... 12
Az érintettek jogai ........................................................................................................................................... 12
Intézkedési határidő ........................................................................................................................................ 13
Az adatkezelés biztonsága ................................................................................................................................ 14
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről ....................................................................................... 14
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak ............................................................................................... 15
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén ........................................................................................................ 15
Panasztételi lehetőség ...................................................................................................................................... 15
Zárszó .............................................................................................................................................................. 15
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
1

Millennials Webshop kft.
TeddVedd.hu Adatvédelmi szabályzat

Millennials Webshop kft.
Adatvédelmi szabályzat
Bevezetés
A/Az Millennials Webshop kft. (1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadásátvételének helye): 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. , adószám: 27090970-2-41.,
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-348885) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a
következő szabályzatnak:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.teddvedd.hu
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.teddvedd.hu/adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei
Név: Millennials Webshop kft.
Székhely: 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047 Budapest,
Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5.
E-mail: info@teddvedd.hu
Telefon: +36 70 4262644
Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
2
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.
Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé
tétele.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a
szabályszerű számla kiállításához, az
elállási jog gyakorlásához szükséges.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
3
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a
szállítással kapcsolatos kérdések
hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása,
továbbá a szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.
6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek
valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed
az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a
számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg
kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett
törlési kérelme alapján.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047
Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. címen,
e-mail útján a/az info@teddvedd.hu e-mail címen,
telefonon a +36 70 4262644 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
4
3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a
szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
Kapcsolatfelvétel
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név Azonosítás 6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek
küldése
6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
Telefonszám Kapcsolattartás 6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges 6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a), b) és
c) pont
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt
feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047
Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. címen,
e-mail útján a/az info@teddvedd.hu e-mail címen,
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
5
telefonon a +36 70 4262644 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Ön felveszi velünk a
kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a
jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.
8. Tájékoztatjuk, hogy
a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses
jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a
Szolgáltatóval.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ügyfélkapcsolat
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím, telefonszám. Kapcsolattartás, azonosítás,
szerződések teljesítése, üzleti cél.
6. cikk (1) bekezdés b) és c)
pontja, a szerződésből eredő
követelések érvényesítése
esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:21. §-a
2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses
jogviszonyban álló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési
kérelméig tart, de maximum 2 év.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047
Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. címen,
e-mail útján a/az info@teddvedd.hu e-mail címen,
telefonon a +36 70 4262644 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését
feldolgozni.
Hírlevél, DM tevékenység
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
6
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az
ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós
kuponokra való feliratkozás lehetővé
tétele.
Az érintett hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.
A gazdasági
reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047
Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. címen,
e-mail útján a/az info@teddvedd.hu e-mail címen,
telefonon a +36 70 4262644 számon.
11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
12. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
7
jogszerűségét.
Árukereső
1. A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi
út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a
Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.
2. Az adatkezelő weboldalán történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül,
amennyiben a vásárló ehhez hozzájárul. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
3. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.
4. Hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot az Online
Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.
5. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes
információt.
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”,
„biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért
felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama
Munkamenet
sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig
tartó időszak
Állandó vagy
mentett sütik
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
az érintett törléséig
Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
1 hónap - 2 év
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
van.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
8
9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell
menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését
meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények
között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,
hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
Google Ads konverziókövetés használata
1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe
veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie
kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az
adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet
nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads
konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így
tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a
cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A
Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google
egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes
esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének
a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google
más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója
lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Facebook pixel
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek
állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
9
remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet
meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel /
Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Az igénybe vett adatfeldolgozók és címzettek
Szállítás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Lotte Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
info@lottehungary.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Unas Online Kft. , Sopron, Kőszegi út 14, 9400, (06 99) 200 200
unas@unas.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az
adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Egyéb adatfeldolgozók (ha van)
SmartsUpp
Lidická 20, Brno, 602 00, Czech Republic
info@smartsupp.com
CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):
Online fizetés
1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
10
2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
OTP MOBIL Szolgáltató Kft.
Budapest, Hungária krt. 17, 1143
ugyfelszolgalat@simple.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók
védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére
történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatait.
Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a
fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A.
§ (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan felmerülő minőségi
kifogások, kérdések és problémák
kezelése.
2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott
válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell
megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a/az 1043 Budapest, Temesvári utca 1. 1. em. 14., Telephely (az árú átadás-átvételének helye): 1047
Budapest, Gárdi Jenő utca 14/D. 1. em. 5. címen,
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
11
e-mail útján a/az info@teddvedd.hu e-mail címen,
telefonon a +36 70 4262644 számon.
7. Tájékoztatjuk, hogy
a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett
panaszát.
Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a
kapcsolatot az adatkezelővel.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési
és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az
érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő
nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
12
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az
Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
13
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
esetben:
1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az
adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának
rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók
esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén
központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg
eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,
elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott
szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az
elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről,
illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai
védelem):
1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol
adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem
férhetnek hozzá.
5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
Informatikai védelem
1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát
képezik.
2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
14
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha
a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat
rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől
legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat
elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a
6.§a)
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
15
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.01.29 · Generálás dátuma: 2020.03.12 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
16